GDPR

Zdielať

Predmet: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - Spracúvanie osobných údajov ("Údaje") Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, týkajúce sa spracúvania osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov v rámci členských štátov Európskej únie. Zásady spracúvania osobných údajov sú zamerané na popis správy osobných údajov, ktoré sú zhromažďované spoločnosťou MARCO REAL, s.r.o. (“Spoločnosť”) prostredníctvom tejto webovej stránky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

ZHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Môžu byť zhromažďované nasledovné údaje: i. Osobné údaje poskytnuté na účely poskytnutia osobitnej služby (napr. meno a kontaktné údaje); ii. Údaje o prehliadaní (napr. adresa IP, umiestnenie - krajina, informácie o stránkach navštívených používateľom v rámci webovej stránky, čas prístupu na web, navigačný čas na každej stránke, analýza clickstream. Napriek tomu, že Spoločnosť nezhromažďuje tieto informácie na to, aby ich prepojila s konkrétnymi používateľmi, stále je možné identifikovať týchto používateľov buď priamo prostredníctvom týchto informácií, alebo pomocou iných zhromaždených informácií); iii. súbory cookie (napr. malé textové súbory, ktoré môžu byť posielané a zaregistrované v používateľskom počítači na navštívených webových stránkach, aby sa potom opätovne odoslali na tie isté stránky, keď ich používateľ opäť navštívil. Podrobnejšie informácie nájdete na Cookies ochrana na webových stránkach.)

ÚČEL A POSTUP PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV

Zhromažďované osobné údaje (“Údaje”) môžu byť spracúvané na nasledovné účely:
a) Zodpovedanie osobitnej požiadavky používateľa alebo poskytovanie požadovanej služby (“Služba”);
b) odosielanie obchodných oznámení, ako aj odosielanie ponúk na diela a služby;
c) zlepšovanie skúseností používateľov na webových stránkach Spoločnosti.

Údaje môžu byť spracúvané v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane pošty alebo e-mailu, telefonicky (napr.: automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS), faxom a inými prostriedkami (napr.: webovými stránkami).

DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Nie ste na základe zákona ani na základe zmluvy povinný poskytovať vaše osobné údaje. Je ale možné, že určité funkcie našich webových stránok závisia na poskytnutí osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch neposkytnete osobné údaje, môže to viesť k tomu, že nemusia dané funkcie byť k dispozícii alebo sú k dispozícii len obmedzene.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Údaje môžu spracúvať fyzické osoby a / alebo právnické osoby konajúce v mene Spoločnosti a na základe osobitných zmluvných záväzkov, so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ.

Údaje môžu byť oznámené sprostredkovateľom osobných údajov, dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam Spoločnosti, ako aj ich partnerom, tretím stranám za účelom splnenia zákonných povinností, vykonania príkazov orgánov verejnej správy alebo uplatňovania práv Spoločnosti pred súdmi.

PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

V rámci svojich zmluvných vzťahov môže Spoločnosť preniesť Údaje mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane ich ukladania do databáz spravovaných subjektami konajúcimi v mene Spoločnosti. Správa databáz a spracúvanie Údajov sú viazané účelmi spracúvania a sú vykonávaná podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov.

V prípade prenosu Údajov mimo územia EHP, Spoločnosť použije akékoľvek vhodné zmluvné opatrenia na zaručenie primeranej ochrany Údajov, vrátane – okrem iného - dohôd založených na štandardných zmluvných doložkách prijatých Európskou komisiou o rozhodnutí o prevode osobných údajov mimo EHP.

LINK NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH OSÔB

Webové stránky tretích osôb, ktoré sú prístupné z webovej stránky Spoločnosti sú v zodpovednosti tretích osôb. Spoločnosť neprijíma žiadnu zodpovednosť ohľadom požiadaviek a/alebo poskytovania osobných údajov webovým stránkam tretích osôb.

Keď používame na našich webových stránkach takzvané „zásuvné moduly sociálnych sietí“, ako sú Facebook, Youtube a Instagram, integrujeme ich nasledovne:

Keď navštívite naše webové stránky, sú tieto zásuvné moduly sociálnych sietí deaktivované, tzn. nedochádza k žiadnemu prenosu akýchkoľvek údajov prevádzkovateľom týchto sietí. Ak budete chcieť používať niektorú z týchto sietí, kliknite na príslušný zásuvný modul sociálnej siete, aby ste vytvorili spojenie so serverom príslušnej siete.

V prípade ak máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania zásuvného modulu sociálnej siete prihlásený do svojho účtu, dokáže daná sieť priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak chcete tomuto zabrániť, prosím, odhláste sa pred aktivovaním zásuvného modulu sociálnej siete z danej siete. Návštevu iných webových stránok spoločnosti MARCO REAL, s.r.o. nemôže daná sociálna sieť priradiť skôr, ako aktivujete príslušný zásuvný modul sociálnej siete, ktorý sa na nich nachádza.

Ak aktivujete zásuvný modulu sociálnej siete, prenesie daná sieť takto sprístupnený obsah priamo do vášho prehliadača, ktorý používate pre naše webové stránky. V tejto situácii môžu prebiehať aj dátové prenosy, ktoré sú aktivované a riadené príslušnou sociálnou sieťou. Pre vaše spojenie so sociálnou sieťou, pre dátové prenosy prebiehajúce medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane osobných údajov príslušnej siete.

Zásuvný modul sociálnej siete zostáva aktívny až dokým ho deaktivujete alebo vymažete vaše súbory cookie.

Ak kliknete na odkaz na ponuku alebo aktivujete zásuvný modulu sociálnej siete môže sa stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie („EU“) nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pre spracúvanie osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Prosím, myslite na túto okolnosť pred tým, než kliknete na odkaz alebo aktivujete zásuvný modul sociálnej siete a tým aktivujete prenos vašich údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ A TÍM ZODPOVEDNÝCH OSÔB

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť MARCO REAL, s.r.o., IČO 50 431 374, so sídlom 9.mája 15 Trnava 91702, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 38174/T. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: alena.skvareninova@marcoreal.sk.

UCHOVÁVANIE DÁT

Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby a Spokojnosti zákazníka bude Spoločnosť uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na splnenie týchto účelov. Pokiaľ ide o Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby, Spoločnosť môže tieto Údaje naďalej uchovávať po dlhšiu dobu, ak to môže byť potrebné pre ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou spojenou s poskytovaním Služby.

Údaje spracúvané na účely Marketingu a Profilovania bude Spoločnosť uchovávať od okamihu udelenia súhlasu, až do momentu odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu sa Údaje už nebudú používať na tieto účely, aj napriek čomu ich môže Spoločnosť stále uchovávať, najmä ak je to potrebné na ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou súvisiacou s týmto spracúvaním, pokiaľ príslušný dozorný orgán neposkytne ďalšie objasnenie v tomto ohľade. Spracúvanie Údajov na zlepšenie používateľskej skúsenosti na webových stránkach sa bude uchovávať v obdobiach uvedených v Pravidlách Spoločnosti ohľadom súborov cookie.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknuté osoby môžu uplatniť nasledujúce práva:
  • právo na prístup znamená právo získať od Spoločnosti informáciu, či sú ich Údaje spracúvané a, ak je to uplatniteľné, mať k ním prístup,
  • právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo dosiahnuť opravu nepresných a / alebo neúplných Údajov, ako aj vymazanie Údajov, ak je žiadosť oprávnená;
  • právo na výmaz osobných údajov znamená požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady na výmaz;
  • právo na obmedzenie spracúvania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je žiadosť oprávnená;
  • právo na prenos Údajov znamená právo získavať Údaje v štruktúrovanom formáte, obyčajne používanom a čitateľnom, ako aj právo na prenos Údajov k iným prevádzkovateľom;
  • právo podať námietku znamená právo namietať proti spracúvaniu Údajov, ak je žiadosť oprávnená, vrátane prípadov spracúvania Údajov na účely Marketingu alebo Profilovania, ak je to uplatniteľné;
  • právo podať sťažnosť orgánu dohľadu v prípade nezákonného spracúvania Údajov, na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (t. j. je platné do budúcnosti).
  • Dotknuté osoby môžu uplatniť vyššie uvedené práva písomne na adrese: MARCO REAL, s.r.o., IČO 50 431 374, so sídlom 9.mája 15 Trnava 91702, poverená osoba Ing. Alena Škvareninová - konateľ, emailom na: alena.skvareninova@marcoreal.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421 907 157 325.

ZMENY

Tieto zásady spracúvania údajov sú platné a účinné od 01.01.2023. Spoločnosť si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne upraviť Zásady spracúvania osobných údajov, alebo aktualizovať ich obsah (napr. V dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov). Spoločnosť zverejní aktualizáciu na webovej stránke.